Stone Diamond

INGREDIENTS
  • 50ml / 1 ¾ oz Premium Scotch Whisky
  • 10ml / ⅓ oz  Creme De Peche
  • Topped with East Imperial Thai Dry Ginger Ale
GARNISH
  • Fresh Mango Slice
METHOD

Add Scotch, Creme de Peche and East Imperial Thai Ginger Dry Ale to a highball glass. Pack with cubed ice and garnish with fresh mango

Shop now